Vidhyalakshmi & Adithya Seshadri

Shot by Akshaya Vaidyanathan


See More on Instagram