Priyanka & Vasant

Shot by Akshaya Vaidyanathan, Vidhya Vijay