Aayushi & Vidit

Shot by Akshaya Vaidyanathan , Vidhya Vijay, Sindhu Mohanraj